Praktijkinformatie

Praktijk-
informatie

Op deze pagina tref je de belangrijkste praktische informatie aan over de praktijk. Aeffectivity wordt op Zorgkaart Nederland gewaardeerd met een gemiddelde van een 9.2. Hier zijn wij uiteraard trots op. Je kunt op Zorgkaart meerdere reviews lezen van patiënten die wij in behandeling hebben gehad.

Aanmelding en inschrijving

Als je kiest voor een traject bij Aeffectivity, dan heb je de keuze om eerst een vrijblijvend oriënterend gesprek (20 minuten) te voeren of direct een intakegesprek (60 minuten). Tijdens het oriënterende gesprek maken we kennis met elkaar, spreken we kort over je klachten en hebben we de tijd voor praktische vragen. Voor jou is het belangrijk om in dit gesprek te kijken of je een klik hebt met je behandelaar.

Wanneer je hierna kiest voor een intake, dan starten we met de zogenaamde pré-intake. In deze fase ontvangen we de verwijsbrief van je huisarts/bedrijfsarts/medisch specialist, openen het dossier voor je en schrijven je in, activeren we het portaal en plannen we het intakegesprek. Soms is er in deze fase ook telefonisch overleg met de verwijzer, indien nodig. Dit gebeurt uitsluitend met jouw toestemming. Aan het begin van het intakegesprek lopen we alle gegevens door, zijn we verplicht jouw ID en verzekeringsgegevens te controleren en lopen we door waar je ons toestemming voor geeft.

Tijdens het intakegesprek staan we uitgebreid stil bij je klachten, je biografische gegevens, medicatie, eventueel middelengebruik, je hulpvraag en behandeldoelen. Na ongeveer 1 week plannen we het adviesgesprek (60 minuten). Hierin koppelen we aan jou terug wat we hebben gehoord en gezien, bespreken we de (eventuele) diagnose en het behandelplan. Daarna start de behandeling. Binnen onze praktijk richten we ons op 8-10 gesprekken na de intakefase. Als tijdens de intake blijkt dat er meer nodig is, dan verwijzen we je in onderling overleg naar de specialistische GGZ.

Actuele wachttijden (augustus 2024)

Wachttijd voor intake online behandeling: 4 weken

Wachttijd voor behandeling: geen. Na het adviesgesprek start de therapie direct.

Indien de wachttijden langer zijn dan 4 weken, proberen we je te verwijzen naar een andere collega in de basisGGZ.

BasisGGZ

Aeffectivity therapy + coaching is een praktijk in de zogenaamde BasisGGZ. Dat betekent dat wij in principe na de intake en het adviesgesprek maximaal 10 therapie-gesprekken aanbieden. Na verwijzing van de huisarts proberen wij een inschatting te maken of dit ook daadwerkelijk mogelijk is. Als voorafgaand aan, aan het begin of in de loop van de behandeling blijkt dat er meer behandeling nodig is, dan zullen we dat bespreken en kijken naar een betere optie voor therapie in de Specialistische GGZ.

Behandelovereenkomst

Een psycholoog is verplicht de cliënt te informeren over wat hij denkt dat er met de cliënt aan de hand is. Hij moet met de cliënt overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en maakt een inschatting van hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft de cliënt toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken. Je ontvangt de behandelovereenkomst bij de start van de behandeling. Aeffectivity voldoet hiermee aan de wet WBGO. Lees hier meer over dit onderwerp.

Bereikbaarheid van de praktijk

Aeffectivity is in principe altijd bereikbaar op de volgende manieren:

 • Via het contactformulier op de website voor algemene vragen/opmerkingen
 • Per mail via info@aeffectivity.com
 • Telefonisch via +31 6 28 35 88 04 (tijdens werkdagen)
 • Voor bereikbaarheid buiten kantoortijden, zie hieronder bij Crisisbeleid en bereikbaarheid bij spoedgevallen

Beroepscode Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Het NIP vindt het belangrijk dat het werk van psychologen van hoge kwaliteit is. Daarom hebben ze een Beroepscode NIP voor psychologen opgesteld. Deze beschrijft aan welke ethische basisprincipes psychologen zich houden bij de uitoefening van hun vak. De basisprincipes worden nader uitgewerkt in richtlijnen voor het beroepsmatig handelen van psychologen. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, houden zich hieraan. Aeffectivity vindt het belangrijk om deze code te publiceren op onze website.

Beschikbaarheid behandelaren

De behandelaren van Aeffectivity werken op kantoortijden, maar wel in meerdere tijdzones. Dat betekent dat het ook mogelijk is om buiten kantoortijden in gesprek te gaan met je behandelaar. We zullen hier rekening mee houden op het moment dat we je matchen aan een van onze psychologen.

Crisisbeleid en bereikbaarheid bij spoedgevallen

Wanneer je niet in behandeling bij ons bent, dan kun je het beste met je huisarts of de dienstdoende huisarts bellen. Zo nodig kan hij/zij de crisisdienst inschakelen bij jou in de buurt. Heb je veel last van gedachten aan zelfmoord, dan kun je ook bellen met Online Zelfmoordpreventie 0900-0113. Of bezoek hun website: www.113.nl

Wanneer je in behandeling bent bij onze praktijk, dan heb je ons mobiele telefoonnummer. Dat kun je bellen en dan zoeken we samen naar de beste oplossing. Ook kun je ons mailen of een SMS/tekstbericht sturen. Aeffectivity heeft geen 24 uurs bereikbaarheid, maar overdag en in de avond (tussen 08.00 en 20.00 uur) proberen we zo snel mogelijk te reageren. Mocht je in crisis zijn en je kunt ons niet bereiken, dan kun je je huisarts of de dienstdoende huisarts bellen. Zo nodig kan hij/zij de crisisdienst inschakelen bij jou in de buurt.

Dossiervoering

Aeffectivity maakt gebruik van een EPD (electronisch patiëntendossier). In dit dossier is alle, voor de behandeling relevante informatie, terug te vinden. Dit dossier is voor niemand toegankelijk, behalve voor jou en jouw behandelaar. Je hebt recht op inzage van jouw volledige dossier. De provider van het EPD heeft zeer strikte beveiligingsmaatregelen getroffen om de privacy van klantgegevens te allen tijde te kunnen garanderen. De wettelijke bewaartermijn voor jouw dossier is 20 jaar. Het EPD wordt geopend via het BSN-nummer, waardoor personalia en verzekeringsgegevens zichtbaar zijn. Je hebt volledig inzicht in jouw dossier via het Portal (zie kopje Portaal)

Evaluatie gedurende de behandeling

Afspraken die gedurende de behandeling worden gemaakt, worden in principe tijdens elk gesprek besproken. De vastgestelde doelen uit de behandelovereenkomst worden elke twee maanden geëvalueerd. We maken hierbij gebruik van vragenlijsten, zoals de SQ-48 (algemene klachtenvragenlijst). Aan het eind van de behandeling gebruiken we aanvullend de CQi (evaluatie van tevreden over de gehele behandeling).

Familie, partners en naasten in de behandeling

Op het moment dat je geconfronteerd bent met psychische klachten, heeft dat niet alleen veel impact op jouw leven, maar ook dat van je naasten. Ondanks het feit dat psychische klachten veel voorkomen, weet je vaak niet goed wat je overkomt. Als je bij ons in behandeling komt, is het altijd mogelijk om naasten te betrekken bij jouw therapie. We kunnen hen adviseren om bepaalde boeken te lezen, een keertje aan te schuiven bij een gesprek of soms deelgenoot van de behandeling te zijn. Mocht je dit graag willen, voel je dan vrij om dit bespreekbaar te maken. Wij zullen dit zelf ook vragen aan het begin of gedurende de behandeling.

Geheimhouding en beroepsgeheim

Een psycholoog heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden; dit heet het beroepsgeheim. De cliënt moet toestemming geven om gegevens aan derden te kunnen verstrekken. Een psycholoog mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Een psycholoog heeft geen toestemming nodig wanneer hij anoniem over de behandeling overleg wil plegen met collega’s in intervisieverband. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht. Aeffectivity hanteert hierbij de geldende richtlijnen van de beroepsgroep.

Informatieoverdracht

Indien er gedurende de behandeling informatie moet worden verstrekt aan derden, dan gebeurt dit uitsluitend met toestemming van jou. Indien een behandeling langer duurt dan 12 weken, dan stuurt Aeffectivity met jouw toestemming een afschrift van de behandelovereenkomst naar de verwijzer. Aeffectivity adviseert patiënten de behandelovereenkomst ook zelf met de verwijzer te bespreken.

Keurmerk KIBG

Vanaf 1 januari 2018 heeft Aeffectivity therapy + coaching het keurmerk Basis GGZ gekregen. Dit keurmerk is in 2023 verlengd. De Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KIBG) is verantwoordelijk voor de uitgave van dit keurmerk. Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk. Voor meer informatie ga naar www.kibg.nl

Kwaliteitsstatuut

In het kader van de bevordering van de kwaliteit is, in samenwerking tussen de overheid en de beroepsorganisaties van hulpverleners in de GGZ, een zogenaamd model kwaliteitsstatuut opgesteld. Op basis hiervan behoren alle individuele hulpverleners een zogenaamd Kwaliteitsstatuut op te stellen. In bijgevoegde link tref je het kwaliteitsstatuut alleen lezen-2, GZ-psycholoog/praktijkhouder Aeffectivity. Dit kwaliteitsstatuut is op is op 1 januari 2017 aangeboden aan het Zorginstuut Nederland (ZiNL) en 13 juni 2022 opnieuw goedgekeurd.

Langdurige afwezigheid en vervanging

Aeffectivity heeft afspraken gemaakt met collega’s voor vervanging tijdens langdurige afwezigheid (ziekte, etc) en/of als de praktijk plotseling sluit als gevolg van calamiteiten of overlijden.

Niet-nagekomen afspraken

Aeffectivity hanteert een beleid voor niet-nagekomen afspraken, ofwel no show. Als je een afspraak niet tijdig afzegt, wordt het bedrag van het volledige consult in rekening gebracht. De termijn die hiervoor wordt gehanteerd is 48 uur, tenzij er sprake is van overmacht.

Portaal

Sinds 1 juli 2020 is het verplicht om cliënten toegang te bieden tot hun EPD/dossier. Aeffectivity doet dit middels een beveiligd portaal. Aan het begin van de behandeling krijg je toegang tot jouw dossier, zodat je alle gegevens kunt inzien.

Privacy en toestemming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Het doel van de verordening is met name een nog betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te waarborgen. Op 29-04-18 heeft Aeffectivity de AVG-verklaring gekregen en deze is op 12-10-23 verlengd. Aeffectivity hanteert een Privacy Policy. In de Privacy Policy Aeffectivity tref je ons beleid rond dit thema aan.

Aan het begin van het intakegesprek spreken we met jou over toestemming. Zonder jouw toestemming zullen we niets doen. Je kunt ons toestemming geven voor overleg met je verwijzer en/of huisarts, voor het starten met een behandeling, het opstellen van een behandelovereenkomst, voor overleg met derden, etc. We hechten er waarde aan om dit met je te bespreken, zodat je erop kunt vertrouwen dat we zorgvuldig met je privacygevoelige informatie omgaan.

Registratiecodes behandelaren

Behandelaar B.Vemer
BIG-nummer: 19059905125
AGB-code: 94008020

Behandelaar J. Denie
BIG-nummer: 99912365725
AGB-code: 94061220

Behandelaar J. Hofland
BIG-nummer: 89932511625
AGB-code: 94114194

Behandelaar L. Aeneae Venema
BIG-nummer: 9932708925
AGB-code: 94114453

Behandelaar G. Anthony
BIG-nummer: 59925414225
AGB-code: 94105333

Behandelaar J. van Andel
AGB-code: 94111167

Behandelaar A. de Lima Heyns
BIG-nummer: 39059484825
AGB-code: 94105864

Behandelaar F. Slagter
BIG-nummer: 89054194725
AGB-code: 94061745

Behandelaar T. Gedik
BIG-nummer: 59928888725
AGB-code: 94108568

ROM (Routine Outcome Measurement)

ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Ofwel aan het begin, gedurende en aan het eind van de behandeling worden vragenlijsten afgenomen. Het doel hiervan is om de verandering van de klachten objectief te meten en op basis hiervan de behandeling voort te zetten volgens plan of juist aan te passen. Wij gebruiken hiervoor de SQ-48 en CQ-index. 

Samenwerkingspartners

Aangezien Aeffectivity zich richt op Nederlanders overal ter wereld, is het niet mogelijk om met alle ketenpartners intensief samen te werken of concrete afspraken te maken. Uiteraard is er altijd contact mogelijk met je huisarts, bedrijfsarts of verwijzer om te overleggen. Dit is ook van toepassing op andere partners in de behandeling, zoals een diëtist, gespecialiseerd fysiotherapeut, etc. Indien er meer gespecialiseerde zorg nodig is, dan zal ik voor Nederlanders die in Nederland wonen de beste optie zoeken bij jou in de buurt. Voor Nederlanders in het buitenland zoeken we samen naar de beste manier van samenwerking met jouw lokale huisarts.

Tevredenheid na behandeling (CQ index 2023)

Bij afronding van de behandeling, onderzoeken we of je tevreden bent over de behandeling. We gebruiken hiervoor de verkorte CQ-index voor ambulante GGZ. Dit is een landelijk gebruikt meetinstrument om de kwaliteit van behandeling te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De resultaten van de meting gebruiken wij om de zorg verder te verbeteren.

De scores (maximaal is 5) op de CQ-index voor 2022 waren gemiddeld als volgt:

 • 4,9 op het thema bejegening (5 in 2022). Aeffectivity streeft naar een hoge mate van clienttevredenheid en we proberen iedereen snel en respectvol te bejegenen. Deze score is stabiel gebleven de afgelopen jaren.
 • 4,73 (4,7 in 2022) op het thema informatie. Dit onderdeel is nieuw in vergelijking met eerdere jaren. Het maakt duidelijk dat cliënten ruim voldoende scoren op dit thema en aan het begin en gedurende de behandeling voldoende informatie krijgen over de behandeling en wat ze hiervan mogen verwachten.
 • 4,89 op het thema samen beslissen (4,77 in 2022). Deze score is wat hoger geworden. We zijn trots dat we vijf nieuwe behandelaren hebben betrokken bij de praktijk. Hierdoor kunnen we nu meer vormen van behandeling bieden. Denk hierbij aan de behandeling van milde verslavingsklachten, EMDR voor trauma-behandeling en Schematherapie voor klachten voortkomend uit het karakter. Cliënten hebben hiermee meer te kiezen en het blijkt dat dit zeer wordt gewaardeerd. Ook is samen beslissen welke vorm van behandeling het meest passend nu een standaard onderwerp tijdens het adviesgesprek.
 • 4,73 op het thema uitvoering behandeling (4,7 in 2021). Deze score is vergelijkbaaar met het afgelopen jaar. We zetten nog meer de SQ-48 in gedurende de behandeling om te bekijken of de behandeling op koers ligt. Ook hebben we meer vragenlijsten die we kunnen gebruiken om te toetsen of de klachten aansluiten bij ons behandelaanbod. We kunnen nu sneller bijsturen indien blijkt dat de behandeling stagneert.
 • 9,1 (8,9 in 2022) is het algemene rapportcijfer. Dit betekent dat cliënten in hoge mate tevreden zijn over onze behandelingen. We zijn hier heel trots op en proberen altijd een hoge standaard te hanteren voor onze cliënten en onszelf.

Verder kun je ons terugvinden op de website van ZorgkaartNederland.

Verplichte aanlevering zorggegevens NZA

Alle zorgaanbieders in de ggz en forensische zorg leveren verplicht gegevens over de verrichte zorg aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De gegevens gebruiken zij onder andere voor het verbeteren van de zorgprestaties. Daarnaast leveren alle aanbieders gegevens over hun wachttijden. Patiënten kunnen hiermee bepalen waar ze eventueel sneller terecht kunnen. De verplichte aanlevering voor de zorgvraagtypering vindt vanaf 1 juli 2023 plaats. Deze gegevens moeten voor 1 september 2023 bij de NZa zijn aangeleverd. Met deze gegevens zorgt de NZa ervoor dat de zorgtypering blijft aansluiten op de dagelijkse zorgpraktijk.

De informatie die zij verwerken voor het verbeteren van de zorgvraagtypering, bevat gegevens op patiëntniveau maar zonder direct identificeerbare kenmerken zoals naam, (pseudo-)BSN, geslacht, geboortedatum, woonplaats, postcode, informatie met data van de verblijfsdagen, zorgtrajectnummer en type consult. De NZa behandelt deze gegevens als bijzondere persoonsgegevens.

Het Nederlands Instituut voor Psychologen en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zijn zeer kritisch op deze verplichte aanlevering van gegevens en volgen deze ontwikkelingen zeer nauwgezet. Voor zorgaanbieders is het van essentieel belang dat de privacy van onze patiënten is gegarandeerd. 

Verwijsbrief

Wil je bij ons in behandeling komen, dan heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze brief dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 1. Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen) en moet voor de start van het eerste contact zijn
 2. Naam en functie van de verwijzer
 3. AGB-code van de verwijzer
 4. Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 5. Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 6. Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-V code of op andere manier)
 7. Aangeven dat er naar generalistische basis-ggz verwezen wordt

Visitatie certificaat NVGzP

Op 15-07-21 heeft Aeffectivity voor de komende 5 jaar het certificaat praktijkvisitatie ontvangen van de beroepsvereniging NVGzP. Dat betekent dat wij door onze beroepsgroep getoetst zijn op het leveren van kwalitatieve zorg. Steeds meer verzekeraars wensen (eisen) van de BIG-geregistreerde psycholoog een kwaliteitscertificaat waaruit blijkt dat de betreffende psycholoog door zijn/haar bevoegdheid en bekwaamheid in te zetten, kwaliteit levert. Dit betekent een goede patiëntenzorg en een goede praktijkvoering. Lees hier meer over dit thema.

Websites

Aeffectivity is overtuigd van positieve gezondheid, waarbij gezondheid wordt gezien als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Lees hier meer over dit uitgangspunt.

Verder vinden wij het belangrijk om te melden dat het internet vol staat met informatie over psychische klachten. Veel van deze informatie geeft eerder verwarring en onzekerheid en draagt niet bij tot duidelijkheid. Wil je objectieve informatie, dan raden wij altijd aan op thuisarts.nl te kijken.

Overweeg je een gespreksbehandeling te combineren met medicatie, lees dan alles over werking en bijwerkingen op www.apotheek.nl.

Wij helpen graag!

Mocht jouw problematiek niet door ons behandeld kunnen worden, dan zoeken we samen naar een geschikt alternatief. Soms is de problematiek zo specifiek, dat wij je niet kunnen bieden wat je nodig hebt. We communiceren hier altijd transparant over, zodat je weet wat je wel en niet kunt verwachten.