Praktijkinformatie

Big registratie

Wil je meer weten over wie wij zijn? Lees hier verder.

Praktijkinformatie Aeffectivity therapy + coaching

Op deze pagina tref je de belangrijkste praktische informatie aan over de praktijk.

Actuele wachttijden (juli 2017)

Let op: begin augustus is de praktijk 3 weken gesloten

Wachttijd voor intake: 1 week

Wachttijd voor behandeling: geen. Na het adviesgesprek start de therapie direct.

Behandelovereenkomst

Een psycholoog is verplicht de cliënt te informeren over wat hij denkt dat er met de cliënt aan de hand is. Hij moet met de cliënt overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en maakt een inschatting van hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft de cliënt toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken. Je ontvangt de behandelovereenkomst bij de start van de behandeling.

Crisisbeleid

Wanneer je niet in behandeling bij ons bent, dan kun je het beste contact opnemen met je huisarts of de dienstdoende huisarts. Zo nodig kan die de crisisdienst inschakelen bij jou in de buurt. Heb je veel last van gedachten aan zelfmoord, dan kun je ook bellen met Online Zelfmoordpreventie 0900-0113. Of bezoek hun website: www.113online.nl

Wanneer je in behandeling bent bij onze praktijk, dan heb je ons mobiele telefoonnummer. Dat kun je bellen en dan zoeken we samen naar de beste oplossing. Ook kun je ons mailen of een SMS/tekstbericht sturen. Aeffectivity heeft geen 24 uurs bereikbaarheid, maar overdag en in de avond proberen we zo snel mogelijk te reageren.

Dossiervoering

Aeffectivity maakt gebruik van een EPD (electronisch patiëntendossier). In dit dossier is alle, voor de behandeling relevante informatie, terug te vinden. Dit dossier is voor niemand toegankelijk, behalve voor jou en jouw behandelaar. Je hebt recht op inzage van jouw volledige dossier.

Evaluatie gedurende de behandeling

Afspraken die gedurende de behandeling worden gemaakt, worden in principe tijdens elk gesprek besproken. De vastgestelde doelen uit de behandelovereenkomst worden elke twee maanden geëvalueerd.

Geheimhouding en beroepsgeheim

Een psycholoog heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden; dit heet het beroepsgeheim. De cliënt moet toestemming geven om gegevens aan derden te kunnen verstrekken. Een psycholoog mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Een psycholoog heeft geen toestemming nodig wanneer hij anoniem over de behandeling overleg wil plegen met collega’s in intervisieverband. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht. Aeffectivity hanteert hierbij de geldende richtlijnen van de beroepsgroep.

Informatieoverdracht

Indien er gedurende de behandeling informatie moet worden verstrekt aan derden, dan gebeurt dit uitsluitend met toestemming van de patiënt. Indien een behandeling langer duurt dan 12 weken, dan stuurt Aeffectivity met jouw toestemming een afschrift van de behandelovereenkomst naar de verwijzer. Aeffectivity adviseert patiënten de behandelovereenkomst ook zelf met de verwijzer te bespreken.

Klachten en geschillen

Aeffectivity is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de NVGzP. Je kunt hier meer lezen over ons klachtenreglement.

Kwaliteitsstatuut

In het kader van de bevordering van de kwaliteit is, in samenwerking tussen de overheid en de beroepsorganisaties van hulpverleners in de GGZ, een zogenaamd model kwaliteitsstatuut opgesteld. Op basis hiervan behoren alle individuele hulpverleners een zogenaamd Kwaliteitsstatuut op te stellen. In bijgevoegde link tref je het kwaliteitsstatuut aan van Bart Vemer, GZ-psycholoog/praktijkhouder Aeffectivity. Dit kwaliteitsstatuut is op 01 december 2016 goed gekeurd en is op 1 januari 2017 aangeboden aan het Zorginstuut Nederland (ZiNL)

Langdurige afwezigheid en vervanging

Aeffectivity heeft afspraken gemaakt met collega’s voor vervanging tijdens langdurige afwezigheid (ziekte, etc) en/of als de praktijk plotseling sluit als gevolg van calamiteiten of overlijden.

Niet-nagekomen afspraken

Aeffectivity hanteert een beleid voor niet-nagekomen afspraken, ofwel no show. Als je een afspraak niet tijdig afzegt, wordt een no show tarief, danwel het bedrag van het volledige consult in rekening gebracht. De termijn die hiervoor wordt gehanteerd is 48 uur, tenzij er sprake is van overmacht.

ROM

ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Ofwel aan het begin, gedurende en aan het eind van de behandeling worden vragenlijsten afgenomen. Het doel hiervan is om de verandering van de klachten objectief te meten en op basis hiervan de behandeling voort te zetten volgens plan of juist aan te passen. Vanaf 1 januari 2017 is dit een verplichting voor alle praktijk en GGZ-instellingen in Nederland. Er is in het voorjaar van 2017 veel discussie ontstaan over dit thema. Aeffectivity volgt deze discussie op de voet.

Tevredenheid na behandeling

Bij afronding van de behandeling, onderzoeken we of je tevreden bent over de behandeling. We gebruiken hiervoor de verkorte CQ-index voor ambulante GGZ. Dit is een landelijk gebruikt meetinstrument om de kwaliteit van behandeling te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De resultaten van de meting gebruiken wij om de zorg verder te verbeteren. Verder kun je ons terugvinden op de website van ZorgkaartNederland.

Verwijsbrief

Wil je bij ons in behandeling komen, dan heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Deze brief dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  1. Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen) en moet voor de start van het eerste contact zijn
  2. Naam en functie van de verwijzer
  3. AGB-code van de verwijzer
  4. Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  5. Gegevens van de patiënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  6. Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier)
  7. Aangeven dat er naar generalistische basis-ggz verwezen wordt
  8. Aangeven dat er welk traject (licht, matig of intensief) nodig is

Een therapietraject bij Aeffectivity:

Stap 1: online aanmelden

We hebben vrijblijvend contact over je verwachtingen en bepalen samen wat Aeffectivity voor je kan betekenen.

Stap 2: video startgesprek

We bespreken uitgebreid je klachten en hulpvraag en later in het adviesgesprek de conclusies en het behandelvoorstel.

Stap 3: start behandeling

De behandeling gaat van start.